Socialdemokraterna och Svenska kyrkan

Socialdemokratins grundvärderingar när det gäller frihet, jämlikhet och solidaritet stämmer mycket väl överens med det som Svenska kyrkan vill vara.

Vårt särskilda uppdrag är att stärka Svenska kyrkans roll som folkkyrka och ge utrymme för alla medlemmar att påverka kyrkans utveckling. Vi ska bidra med att Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka, en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt samt en kyrka som vill vara en mycket god arbetsgivare.

Här har vi samlat lite information om de förtroendevaldas roll, Svenska kyrkans organisation och om partiets engagemang.

De förtroendevaldas roll

Kyrkan styrs av förtroendevalda. De förtroendevalda utses vid kyrkovalen som äger rum vart fjärde år i september, året före de allmänna valen. 

De förtroendevaldas uppgift är att på medlemmarnas uppdrag besluta om de övergripande målen och inriktningen för verksamheten och att se till att ekonomiska och andra praktiska förutsättningar finns. I en församling är det kyrkoherdens uppgift att leda verksamheten i den riktningen.

Läs mer: ”Därför ställer jag upp som kandidat för Socialdemokraterna i Svenska kyrkan”

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan är uppbyggd underifrån med lokala församlingar som bas.

Församling

Högsta beslutande organ i en församling är kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkoherden är församlingens chef och jobbar på kyrkorådets uppdrag. Kyrkoherden han har också ett uppdrag att vara teologiskt ansvarig och är i de frågorna ansvarig inför stiftet/domkapitlet.

I Piteå kommun finns tre församlingar; Hortlax, Norrfjärdens och Piteå församling. Ungefär 70 % av piteborna är medlemmar i Svenska kyrkan.

Stift

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Vårt stift, Luleå stift, består av Norrbottens och Västerbottens län.

Stiftets uppdrag är att stötta församlingarna.

Biskopen är stiftets chef. Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen är stiftets styrelse. Biskopen är stiftsstyrelsens ordförande. Någon eller några förtroendevalda är vice ordförande. Stiftets teologiska ansvar hanteras av domkapitlet där biskopen också är ordförande.

Nationell nivå

Kyrkomötet är den nationella nivån. Den nationella styrelsen kallas kyrkostyrelsen. Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen. Någon eller några förtroendevalda är vice ordförande.

Kyrkomötet fastställer regelverken för Svenska kyrkan. Regelverket kallas kyrkoordningen.

Hur ofta möts man?

De folkvalda organen kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte sammanträder i normalfallet ett par gånger per år.

Kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse sammanträder ungefär tio gånger per år.

Nomineringsgrupper

Vid kyrkovalen ställer olika nomineringsgrupper upp. En nomineringsgrupp kan vara ett traditionellt politiskt parti eller någon annan gruppering.

Socialdemokraterna ställer upp som politiskt parti.

Valbarhet och rösträtt

Valbar i kyrkovalen är den som är döpt, är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 18 år. Rösträtt har medlemmar som har fyllt 16 år.

facebook Twitter Email