En historisk satsning på välfärden

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna tillsammans med övriga majoritetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag för 2022 samt verksamhetsplan för 2022–2024.

Tre prioriterade områden

­ – Fokus är klart – det är ”Välfärden först” när vi presenterar vår budget, säger Helena Stenberg.

Satsningarna består av tre prioriterade områden:

 • Barn och unga
 • Näringsliv och föreningsliv
 • Folkhälsa, kultur och arbetsmiljö

­ – Alla dessa tre behövs för att Piteå ska kunna växa och leverera välfärd till Piteborna, säger Helena Stenberg.

Historisk satsning

250 miljoner per år i tre år framåt – med fokus på våra tre prioriterade områden.

– Vi kommer att förslå en historisk satsning på investeringar, säger Helena

Det finns i kommunen stora behov av investeringar kopplade till satsningar som gjorde på -50, -60 och -70-talet men också satsningar som behövs för att var en aktiv del för att kickstarta ekonomin efter pandemin,  som att skapa arbetstillfällen och på sikt kunna få Piteå att växa.

Skilja på driftbudget och investeringar

För första gången stryker partiet sitt tidigare nyckeltal att inte låna. Men man är noga med att poängtera att man aldrig skulle låna till drift och att detta handlar om investeringar för framtiden.

­– Det är inte realistiskt att tro att vi ska kunna göra de investeringar som krävs utan att låna, säger Anders Lundkvist.

Tidigare har man pratat om långsiktigt investeringsbudget på 130 miljoner – nu ökar man den takten rejält för tre år framåt.

Investeringar

Fokus för investeringar ligger på de tre prioriterade områdena. Med ett nytt tänk att jobba över hela planperioden istället för att bevilja för varje budgetår. På det sättet får man långsiktighet och en helhetssyn när stora projekt innefattar flera olika nämnder och förvaltningar. Ett bra exempel där man jobbar så är Christinaprojektet, FÖP Öjebyn och Stadsplanering Öster.

Nämnderna ges också ett större handlingsutrymme att själva planera och prioritera även om vissa saker inte är frivilliga och då inte går att välja bort.

Några investeringar att nämna är:

 • Ny ishall – 2 miljoner i planering 2023 och 42 miljoner under 2024. Kultur- och fritidsnämnden ska komma med underlag när det gäller placering, planering och process.
 • Förskola och skola – 261 miljoner, där några delar är Christinaprojektet, skola i Öjebyn och förskola i Böle.
 • Gator och vägar – 52 miljoner, bland annat Öjagatan.
 • Kulturflygel Christinaprojektet – 10 miljoner
 • Nytt vård- och omsorgsboende – 152 miljoner
 • Kultur- och fritid – 19 miljoner till egna beslut, pistmaskin mm
 • Socialnämnden – 8 miljoner till egna beslut, digitalisering, carport och möbler mm
 • 77 miljoner i reinvesteringar in hållbar arbetsmiljö, bland annat färdigställa renovering av stadshuset.
 • 35 miljoner reinvestering och investeringar när man byter ut och uppdaterar datorer, fordon mm.

Ökningar i driftbudget har några ingångar som:

 • Överförmyndarnämnden får ett ramtillskott på 200 000 kr.
 • Kultur- och fritid får två engångsbelopp. Ett för att klara Lindbäckstadion – ett år till i kommunal drift för att hitta en långsiktigt lösningen samt en miljon i satsningar för SM-veckan, för att kunna skapa en folkfest i samverkan med et kommunala näringslivet.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen får pengar för att kunna bärga båten Munksund 5.
 • Man satsar pengar för att kunna lösa särtaxan koppla till daglig verksamhet med målet att den gruppen ska gå skadelösa efter tidigare förändring kring dessa resor.
Vad händer nu?

Måndag den 7/6 bereder Kommunstyrelsen ärendet, på Representantskapet den 14 juni får partiet en dragning och på fullmäktige den 21 juni klubbas det beslut kring Budget och Verksamhetsplan.

facebook Twitter Email