Sluta betala nätläkare!

Vi välkomnar initiativet från oppositionsrådet Anders Öberg (S) att uppmana regionledningen att sluta betala nätläkarnas räkningar och glada om regionrådet Kenneth Backgård stödjer förslaget, skriver Marita Björkman-Forsman och Maria Truedsson i en gemensam insändare.

Redan när de första nätläkarna för många år sedan dök upp på scenen varnade undertecknande för fenomenet Nätläkare av flera skäl, men det huvudsakliga var att det skulle leda till en ökad vårdkonsumtion utan regional styrning, ökade kostnader för primärvården och en förändrad prioriteringsordning enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Låt oss ta ett exempel;

En förälder i Norrbotten upptäcker att barnet i familjen har snuva och lite feber för andra dagen i följd. Föräldern ringer till den Hälsocentral där man är listad och får prata med en rådgivande sjuksköterska. Bedömningen är att avvakta någon dag för att se hur det utvecklar sig och ge febernedsättande om febern stiger. Bedömning i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens intentioner och prioritering.

Föräldern är inte nöjd och ringer en nätläkare. Föräldern får digital kontakt med läkaren på plats som gör bedömningen att barnet behöver hostmedicin och vid ökad feber ta febernedsättande medel.

Samma råd från både läkare och sjuksköterskan vid hälsocentralen.

Men problemet med detta är att:   

  • Regionen är skyldig enligt Hälso- och sjukvårdslagen att fördela pengarna för sjukvården så att den som har det största behovet av sjukvård skall ges företräde.
  • Regionfullmäktige tar ställning till hur stor del av budgeten som skall gå till slutenvård och hur stor del som skall gå till primärvården
  • Telefonsamtalet till nätläkaren kostar Norrbottens region 500 kr och dessa pengar tas från den vårdcentral där barnet är listad.
  • Telefonsamtalet till sköterskan på hälsocentralen ingick redan i hälsocentralens budget, men de kostnader som är relaterade till nätläkarna belastar hälsocentralen utan att den har någon möjlighet att påverka det. Styrningen hamnar utanför regionens kontroll.
  • Många samtal till nätläkare innebär att primärvården får mindre pengar och får ännu svårare att sköta sitt uppdrag.

Vi, undertecknade såg tidigt vad som skulle komma i form av ökade kostnader för regionen, och att regionen tappade inflytandet över vad länets skattepengar skulle användes till. Pengar som är avsatta till primärvården i Norrbotten har blivit utom kontroll för de som styr och leder verksamheten.

Men ingen i dåvarande ledning tyckte att de inte ägde frågan eller att de kunde göra något åt det utan hänvisade hela tiden till SKR, som ju faktiskt inte är en myndighet, utan en intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner.

”Man verkar inte ha förstått eller analyserat att den fria vårdkonsumtionen skulle öka kostnaderna för den regionala primärvården i den omfattning det har gjort”

Marita Björkman-Forsman & Maria Truedsson

SKR tog stöd i utomlänsavtalet, trots att det avtalet faktiskt handlar om ”besök” hos doktor i annat landsting. Inte om ”telefonsamtal” med doktor i annat landsting. Redan vid den tiden hade socialstyrelsen en definition av vad besök innebar och den definitionen var mycket tydlig med att det skulle vara ett fysiskt besök. Man kan fråga sig om inte det hade gått att stoppa nätläkare redan då?

Men vi tror, som många andra med oss, att man var förblindade av att nätläkare skulle innebära ”en ökad tillgänglighet”. Man verkar inte ha förstått eller analyserat att den fria vårdkonsumtionen skulle öka kostnaderna för den regionala primärvården i den omfattning det har gjort.

Nu har äntligen ett antal regioner fattat beslut om att inte längre betala för nätläkare. Vi vill att Region Norrbotten också blir ett län som stoppar betalningar till nätläkare och istället satsar på den regionala primärvården.

Maria Truedsson (S)

Marita Björkman-Forsman (S)

facebook Twitter Email