Helena Stenberg

”Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun”

Barnens år 2020 – ett kommunövergripande mål som absolut förpliktigar, skriver Helena Stenberg.

I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet 2019/2020 så ville Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Piteå uppmärksamma detta. Vi utropade 2020 till Barnens år och föreslog ett nytt kommunövergripande mål att ”Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun” Ett mål som absolut förpliktigar.

Ett arbete påbörjades i alla nämnder och förvaltningar med att dels lyfta fram allt som redan görs och dels identifiera behov av nya arbetssätt och satsningar. Det arbetet pågår men fick till viss del stå tillbaka då Coronapandemin kom att ta en stor del av vårt fokus. Men en hel del har beslutats och genomförts.

Ett antal utbildningar i Barnkonventionen har genomförts och fler är på gång.

Kommunstyrelsen har inrättat en tjänst som samordnare för barn och ungas hälsa med uppdraget att skapa samsyn, synliggöra det som görs och ta tillvara kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla och sprida det vidare inom verksamheterna.

Kommunstyrelsen har beslutat att all medborgardialog under 2020 ska ha ett särskilt fokus på barn och ungas åsikter. Just nu är enkäten Unga tycker öppen och temat i år är mötesplatser för unga.

Kommunledningsförvaltningen tog emot ett stort antal ungdomar som ”Unga kommunutvecklare” där ungdomarna jobbat med förslag för att utveckla sin kommun. Inom kort kan Du läsa om deras förslag på www.pitea.se

Mycket mer har gjorts och planeras ute i våra verksamheter och det kommer Du att kunna läsa om i kommande insändare!

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande (S)

facebook Twitter Email