Välfärden först

I majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag för 2022 är fokuset klart och tydligt – Välfärden först!

Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets Budgetförslag för 2022 och verksamhetsplan för 2022-2024 – ladda ner dokumentet här!

Det innebär att budgetförslaget inte innehåller några förslag på besparingar däremot har styrelser och nämnder uppdraget att effektivisera för att klara framtida utveckling och att inom befintlig ram klara prishöjningar.

Då prognosen långsiktigt är starkare än förväntat, tidigare års resultat varit extremt goda och då vi identifierat processer där vi kan omfördela medel så kan vi påbörja resan med att tillföra medel till socialnämnden, där tex äldreomsorgen har stora behov framöver.

I driftbudgeten för 2022 får:

Överförmyndarnämnden ett ramtillskott på 200tusen för att klara de allt fler komplexa ärenden som hanteras.

Kultur- och fritidsnämnden får två engångstillskott för 2022. 500tusen för att driva alpinanläggningen på Lindbäcksstadion samtidigt som en långsiktig lösning för driften av anläggningen ska utredas och presenteras. och 1 miljon för att skapa en folkfest i samband med SM-veckan.

Samhällsbyggnadsnämnden får ett engångstillskott på max 1 miljon för att bärga båten Munksund 5 samt en ramökning på max 200tusen för införande av särtaxa för resor till och från daglig verksamhet

>> Läs mer … ”En historisk satsning på välfärden” i samband med pressträff.

Historisk satsning på investeringar

Stora behov finns på investeringssidan och för att kunna tillgodose så mycket som möjligt och samtidigt bidra till att ”kickstarta” ekonomin efter pandemin så föreslår majoritetspartierna en historiskt stor satsning på investeringar. Drygt 250 miljoner per år i tre år framåt ger satsningar inom områdena:

  • Barn- och unga
  • Näringsliv och föreningsliv
  • Folkhälsa kultur och arbetsmiljö.

Den utveckling som nu sker i Norrbotten och Västerbotten är mycket glädjande och våra kommunala förvaltningar och bolag måste stå redo att möta den utvecklingen.

Investeringar 2022-2024 
Barn och unga: 
Förskolor och skolor261 miljoner
Tak hus Oden Strömbacka13 miljoner
  
Näringsliv och föreningsliv: 
Gator och vägar52 miljoner
Samhällsutveckling (planeringspengar)15 miljoner
Ishall42 miljoner
Norrbotniabanan/infrastruktur (”sparade” pengar)14 miljoner
  
Folkhälsa, kultur och arbetsmiljö: 
Kulturflygel10 miljoner
Nytt vård- och omsorgsboende152 miljoner
Digitalisering mm socialnämndens verksamheter8 miljoner
Investeringar inom kultur-och fritidsområdet19 miljoner
Renovering stadshuset60 miljoner
Tak biblioteket12 miljoner
  
Reinvesteringar i lokaler för hållbarhet, arbetsmiljö77 miljoner
Datorer, fordon mm35 miljoner

facebook Twitter Email